Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasComarcal

L’AJUNTAMENT D’AGULLENT PUBLICA LES BASES DE LES AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

El periode per presentar sol.licituts comença l’1 de desembre i finalitza el 15 de desembre

L’Ajuntament d’Agullent publica les bases de les ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar. La quantia total de les ajudes a concedir ascendeix a un màxim de 4250 euros i podrán solicitar aquestes ajudes els pares, mares o tutors d’alumnes de primer i segon cicle d’educació infantil que estiguen empadronats a Agullent amb una antiguitat mínima del 31 de desembre de 2014 i continuar empadronats en el moment d’atorgar-se l’ajuda.

Els pares, mares o tutors hauràn d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social i tributàries incloses les de l’ajuntament d’Agullent i no trovar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions publiques o cap procediment sancionador. El periode per presentar sol.licituts comença l’1 de desembre i finalitza el 15 de desembre