Radio Ontinyent.com

anunciante
TV A la carta Canal Youtube

NoticiasLocal

La Generalitat inicia el procés de notificació de les llicències per a les TDT locals

El procediment comença aquesta setmana a Alacant i València i la propera a Castelló amb 17, 11, i 9 llicències comunicades, respectivament.

La Generalitat, a través de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, ha iniciat aquesta setmana el procés de notificació de les llicències per a la televisió digital terrestre d'àmbit local. En aquest sentit, aquest dimecres s'han atorgat les llicències corresponents a les demarcacions de la província d'Alacant.

"L'objectiu del Consell és disposar d'un marc estable i transparent en el procés d'adjudicació i posada en funcionament de les televisions digitals terrestres", ha explicat José María Vidal, secretari autonòmic de Comunicació, qui ha detallat que en total es van a notificar 37 llicències: 17 a Alacant, 11 a València i 9 a Castelló.

Aquestes llicències tindran una durada de 15 anys, que es computaran des de la data de formalització del títol habilitante i es podran prorrogar de forma automàtica pel mateix termini, sempre que es compleixin requisits establerts tals com les mateixes condicions exigides que per ser titular i les establertes per a la prestació del servei; que no existeixin obstacles tècnics sobrevinguts i insalvables en relació amb l'espectre de les llicències afectades; o que el titular del servei es trobi al corrent en el pagament de les taxes per la reserva del domini públic radioelèctric, i de les previstes en la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (LGCA).

El titular de la llicència està obligat al compliment de les obligacions establertes en la LGCA, en la Llei 1/2002 , de 19 d'abril , de la Generalitat, del Sector Audiovisual i l'altra normativa que resulti d'aplicació i queda vinculat, durant tot el període de vigència de la mateixa, per les condicions incloses en el plec de clàusules administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques i, particularment, al manteniment de les condicions de prestació dels serveis de TDT proposades per l'adjudicatari, així com dels compromisos addicionals assumits en l'oferta presentada.

L'any 2005 es va convocar concurs públic, mitjançant procediment obert, per a l'adjudicació de concessions per a l'explotació de programes del servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local i, posteriorment, al juliol de 2012, una sentència de la Secció Setena de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, va declarar la nul·litat de la resolució de gener de 2006 per la qual es van adjudicar les concessions, atès que va estimar el recurs de cassació interposat per Tele Elx.

En execució de l'esmentada sentència, al febrer de 2013, es va ordenar la retroacción del procediment al moment anterior al fet que la mesa de contractació formulés la proposta d'adjudicació de les concessions.

Així, vists els antecedents i formulades les noves propostes d'adjudicació, durant 2016 el Consell ha adjudicat progressivament els lots corresponents a l'esmentada convocatòria de 2005.

Publicado en Local 01 / 02 / 2017